WAT ZIJN OPZEGVERBODEN?

Als er sprake is van een opzegverbod mag er geen ontslag plaatsvinden. Opzegverboden zorgen namelijk voor extra ontslagbescherming uw werknemer, het zijn in de wet geregelde gevallen. Als er sprake is van een van deze gevallen mag de werkgever een arbeidsovereenkomst met een werkgever niet opzeggen. Hierbij maakt het niet uit of een werkgever beschikt over een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf. Opzegverboden kan je ook nog onderscheiden in twee soorten, namelijk ‘wegens’ en ‘tijdens’ opzegverboden.

‘WEGENS’ OPZEGVERBODEN:

Wegens opzegverboden zorgen ervoor dat een bepaalde situatie, niet de aanleiding mag zijn voor het ontslag. Deze opzegverboden gelden altijd, hier zijn geen uitzonderingen mogelijk. De volgende situaties mogen dan ook nooit als reden worden gebruikt om een werknemer te ontslaan:

 • De werknemer is lid van een vakbond.
 • De werknemer vraagt verlof aan of neemt verlof op.
 • De werknemer werkt bij een bedrijf dat overgenomen wordt of gaat fuseren. 
 • De werknemer weigert om op zondag te werken.

‘TIJDENS’ OPZEGVERBODEN:

Tijdens opzegverboden zorgen ervoor dat een werknemer tijdens een bepaalde situatie niet ontslagen kan worden. Voor deze opzegverboden geldt dat een arbeidsovereenkomst gedurende deze periode niet opgezegd kan worden. Bij het ‘tijdens-opzegverbod’ gelden er echter wel uitzonderingen! Tijdens de volgende situaties mag een werknemer niet ontslagen worden:

 • De werknemer is arbeidsongeschikt.
 • De werknemer is zwanger, heeft bevallingsverlof of heeft net het werk hervat. 
 • De werknemer is na het bevallingsverlof ziek geworden als gevolg van de zwangerschap of bevalling. 
 • De werknemer zit in militaire of vervangende dienst. 
 • De werknemer is lid van, kandidaat voor of onlangs (2 jaar) lid geweest van een medezeggenschapsorgaan.
 • De werknemer is lid van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad. 
 • De werknemer is werkzaam als deskundig werknemer op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet. 
 • De werknemer is werkzaam als functionaris voor de gegevensbescherming vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

UITZONDERINGEN:

Zoals hierboven gezegd, zijn er wel een paar uitzonderingen. De ‘tijdens’ opzegverboden gelden namelijk niet indien:

 • De opzegging wordt gedaan gedurende een proeftijd.
 • De werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging.
 • Als er sprake is van een ontslag op staande voet. 
 • Als er sprake is van ziekte nadat een verzoek om toestemming voor opzegging of ontbinding van het contract is ingediend.